دختران : رشت مطهری - روبروی مسجد بادی اله - ابتدای ساغریسازان - کوچه اسکافی مدیر وموسس : زهرا بردام شماره تماس: 33322289
پسران : لاکانی - روبروی بانک ملی بانوان - کوچه مانی مدیر و موسس : حمیدرضا بقائی شماره تماس : 33265535